Kuldeep >07:00 am (SHG PUR TO BATALA)
Kuldeep >10.45 am (SHG PUR TO BATALA)
Kuldeep >03:30 pm (SHG PUR TO BATALA)